Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

Новини

(12.Май.2019 / публикувано в: Новини)

ГЛАСУВАЙТЕ С НОМЕР 10

Предизборна платформа  за “Европейски избори“ 2019

 

Европейските избори през май 2019 г. ще бъдат важна стъпка за бъдещето на народите . Времената се променят и заплахата от един по-неолиберален и консервативен Европейски съюз (ЕС) е реална. Силите на левицата представляват единствената алтернатива на новия неолиберално-консервативен централен блок и реалната алтернатива на крайно десните.

               Ние се стремим да изградим основите  на едно демократично, социално, екологично и мирно общество. Нашите предложения са:
 
1. Нов модел на икономическо и социално развитие

Ние се борим за прекратяване на политиките за строги икономии. В замяна, ние искаме да изградим алтернативна икономическа и социална политика, способна да създава работни места, да преразпределя богатството и да покрива всички социални нужди.

а) За  това е нужно премахване на фискалния пакт и прекратяване на плановете за строги икономии, налагани от Еропейската Централна Банка, за да се предотвратят социални и икономически катастрофи. Приоритетна трябва бъде програма за публични инвестиции в социално значими области.

б) Да се възобнови икономическата дейност, обеспечаваща социалните нужди, като същевременно се запазва околната среда.

в) Подкрепяме всички борби и форми на икономически и социални алтернативи, които следват опита на социалните кооперативи и самоуправлението на предприятията.
г) Гарантиране, че системите за социално подпомагане ще осигуряват достоен живот  за всички жители независимо от пол, възраст и етнос.  Ще се вземат специални мерки за сигуряване на адекватно ниво на заплати и всеобщ достъп до пенсии и въвеждане на общи и конкретни мерки срещу увеличаване на несигурността и бедността, които са едни от източниците на дясното развитие.
д) Отхвърляме сегашния европейски интеграционен модел, основан на разделение между център и различна и по-бедна периферия. Не искаме едни страни да се развиват, а други да са неразвити в Европа. Това е ужасен кръг на капитализма. Ние работим за това всички страни в Европа да се развиват по съвместен начин. Европа – „на две скорости” е особено болезнен проблем за България, която в 90-те години претърпя тотална деиндустриализация и разруха в селата. А изграждането на  правова държава, честен съд, свободна преса и т.н.  е  възможно само в страна с икономика, произвеждаща стоки с висока принадена стойност. Периферната държава, изнасяща суровини, няма ресурси и няма стимули да поддържа силна социална система и се плъзга към архаична и олигархична обществена система. 
 
2. Нов модел за екологично развитие. 
               Необходима е борба с изменението на климата чрез разработване на нови, екологични енергийни източници,  повишаване на енергийната ефективност, както  и подобряване на обществения транспорт. Необходима е също борба срещу  така наречените пазарни решения за въглеродните емисии.

 

3. Власт на хората

На основа на съществуващите договори на Европейския съюз не може да бъде изградена демократична и солидарна Европа с устойчива социална и обкръжаваща среда. За да дадем власт на народите, работниците и жителите трябва да построим една нова Европа. Следните точки са част от тази цел:

а) Засилване на борбата срещу корупцията чрез независим контрол.

в) Права на работниците, свобода на профсъюзите, осигуряване и разширяване на  социалните права, засилване на позициите за договаряне на професионалните съюзи, конкретни мерки за борба със социалния дъмпинг.

е) Да подкрепим  свободата на словото, неутралността на Интернет и  цифровата демокрация. Да защитим със закони разследващите журналисти, разобличаващи икономически, финан- сови и данъчни престъпления. Да гарантираме правото за свободна и плуралистична преса.

 

4. За Европа на правата и свободите

Нашата цел е да гарантираме фундаменталните човешки права за всички хора, мъже и жени, живеещи в Европа, чрез  всеобщ  достъп до тези права през  системите  за обществено осигуряване, които се надзирават от обществото. Фундаменталните  права на гражданите не могат да зависят от пазарите.

а) Приемане на  духа на Хартата за фундаментални права на Европейския съюз.

б) Правото за всеобщ достъп до обширни здравни грижи и опазване на здравето за всички.

г) Право за всеобщо обществено и безплатно образование. Образователният процес следва да бъде свободен и светски в течение на  целият процес на обучение. Училището трябва да превърне в стълб за формиране на бъдещите отговорни граждани.

д) Право на социални услуги и грижи за хората с увреждания, както и насърчаване на независим живот.

е) Пълна защита на правата на децата

ж) Поставяне на край на Европа като крепост,  създаване на безопасни европейски коридори за легалните мигранти и за приемане на търсещите убежище. Да се изградят връзки с изпращащите страни с подкрепа за реално сътрудничество с тях, споделена отговорност и солидарни решения за насърчаване на икономическа и социална интеграция.

з) За нас правото  на европейските граждани да работят, живеят и свободно да пътуват в държавите на ЕС е  неприкосновено.

 

5. За Европа на мира

Ние защитаваме мира и политическия диалог срещу насилието и военната принуда.  Историческата роля на нашия континент е на посредник, работещ за баланс на интересите, без да бъде изпълнител на  военно-промишлените комплекси на САЩ и ЕС.

а) Ние не искаме НАТО на европейска земя.  Днес   НАТО е отживелица, която продължава да генерира империалистически военни интервен-ции,  вместо да „пази мира“, затова НАТО трябва да бъде разпуснато. Това, от което се нуждае Европа, е една нова, всеобхватна система за мир и сигурност в диалог, а не в конфронтация с Русия  в стил „студена война“ .

е) Ние искаме Европа, която желае да обмисли конструктивно отношенията си с Турция и която желае да държи отворена вратата си за тази държава, като в същото време, да изисква прекратяването на имперския план на Ердоган за ислямизация на социалния и политически живот в страната.

ж) Съпротива срещу политиката на въоръжаване, замислена с цел милитаризация на ЕС, а вместо това, разработване на политика за осигуряване на ядрено разоръжаване и премахване на противоракетния щит. Отказване от оръжията и пренасочване на средствата  за образование за мир.