.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс