.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

ЕЛП, Берлин, 11.01.2015 г.