"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Анализи

(22.Декември.2015)

ПРОГРАМА ЗА ОБЕДИЕНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ - 1вия постъпил документ част 1ва

Автор: Чавдар Кръстев

ПРОГРАМА ЗА ОБЕДИЕНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ И ЛЕВОЦЕНТРИСТКИТЕ ПАРТИИ, НА ВСИЧКИ ЛЯВООРИЕНТИРАНИ ХОРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В навечерието на 2016 год. страната ни се намира в най-лошото положение, в което може бъде. Дори по време на националните катастрофи не е било по-зле! „Ние се намираме не в демографска криза и не в демографска катастрофа, а в национална катастрофа, защото изтеклите еднопосочно мозъци, селекционирани, са много повече от тези, които са убити по време на световните войни в миналия век.“ (проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов)

За това е виновна ПАРТИЯТА НА ПРЕХОДА, която подготви, планира, организира и реализира превръщането Народна република България от социалноориентирана дъжава в хаотично-деспотичния капитализъм на Република България. За да не сме недоразбрани – уточняваме: ПАРТИЯТА НА ПРЕХОДА (тук и нататък) ще наричаме онова сборище от най-разноцветни партии, които имаха една задача и цел – превръщането на т.н. „ощонародна собственост“ в частна! А това са БКП/БСП, СДС/ДСБ/РБ, ДПС, които произхождаха една от друга и успяха да отгледат още няколко партии-паразити: АБВ, Движение 21, „Атака“, Патриотичен фронт, БДЦ и пр., които се хранят упорито от залъга на най-бедния народ в Еврпа!

България живее под диктатурата на капитала! Няма нито една страна от обществения, политичесски, икономически, културен, социален или личен живот която да не пъшка под тази диктатура! Под нея се мъчат и здравеопозването, и образованието, и съдебната система.. И какво ли още не!..

БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖАЕ ОТ СПАСЕНИЕ!

Но то не може да дойде по пътя на десни решения (които ни докараха на това дереже!), нито по пътя на кърпежите, наричани от ГЕРБ и РБ „реформа“! Време е за поява на истинска лява алтернатива на сегашния див капитализъм, на мизерията и бездуховността, време е да заявим високо, че не искаме повече да ни управлява партията на прехода, а честни, демократични, некорумпирани и компетентни управници в интерес на мнозинството от гражданите. Левицата разполага с такива личности, способни да реализират необходимата ЛЯВА програма за спасение на България!

(под черта: Голяма част от идеите тук са декларирани многократно в политическите документи на ПП „Българската левица“, част от тях са в добилата популярност „Харта за свободна, справедлива и солидарна България.“ Хартата стана и основен предизборен документ на коалицията „Левицата и Зелена партия”.)

 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ! Веднага!

 1. Да се намали държавната субсидия на партиите, като досегашната (11 лв. на глас) се замени с 3 лв. на глас за партиите, постигнали над 150000 гласа на последните парламентарни избори! Партиите, постигнали от 10000 до 149999 гласа да получават по 2 лв. на глас годишно!

 2. Всички партии, които участват в изборите да получават равна сума (напр. 30000 лв). за предизборна дейност в изборна година. Коалициите – 60000.

 3. ЦИК да се назначава не по партийни квоти, а след конкурси за всяко място в нея!

 4. Районните избирателни комисии се формират като ЦИК!

 5. Местата в Секционните избирателни комисии да не се разпределят между парламентарно представените партии, а между всички партии и коалиции, участващи в изборния процес!

 6. Прагът за влизане в Народното събрание да бъде равен на броя гласове за един депутат!

 7. Конституционният съд да не се избира по партийни и други квоти, а да се назначава сред конкурс!

 8. Всеки гражданин на РБ да има право да се обръща към Конституционния съд, след като не е бил удовлетворен от действията на омбусмана или други институции!

 9. Да се извърши реформа на съдебната система, която да я направи независима и справедлива, а българскте граждани – равноправни пред нея.

 10. По всички важни за РБ въпроси (напр. влизането в НАТО, ЕС; решения за чужди военни бази, концесии по природните ни богатства и др.) да правят референдуми!

 11. Да бъдат закрити 5-те америкатски военни бази в РБ, като САЩ заплати за ползването им досега!

 12. Да се започне дискусия по собствеността в Република България!

 13. Разграбването, обявено за приватизация във всичките си форми и договори (за продажби, концесии и др.) да премине през прегледа на прокуратурата и там, където има доказани престъпления, некомпетентност и безстопанственост – да бъдат наказани с цялата строгост на закона! Особено по мехнизма на т.н. „масова приватизация“! Пълна проверка на имуществата на политици и висши администратори и свързаните с тях юридически и физически лица. Съд и отнемане на незаконно придобитото без давност.

 14. Отмяна на търговската тайна и пълна информация за всички сделки по които държавата и други публични институции са страна. Търсене на отговорност и съд за неизгодните концесии от сключилите ги лица, включително когато са гласували със „за“ в рамките на колективни органи.

 15. Забрана за дейността на офшорни фирми и други дружества с непрозрачен капитал на територията на страната и прекратяването на сделки с такива фирми на дружества с държавно участие.

 16. Усъвършенстване и прилагане на антимонополното законодателство, което да защити потребителите, а също малките и средни производители.

 17. Разваляне на неизгодните сделки с държавно имущество, като  неравностойните замени на държавни земи и гори с частни, както и други подобни и търсене на съдебна отговорност.

 18. Фалитът на определена финансова организация е проблем преди всичко на нейните  собственици, а грижа на държавата е да защити дребните спестители. Отговорност на ръководствата на фалиралите банки и други финансови институции до пълния размер на личното им имущество.

 19. Настояваме в Конституцията на РБ да бъде вписано, че „Цялото богатство на страната, независимо чия собственост е то, трябва да носи полза на обществото!“

 20. Настояваме записаното в Конституцията на РБ, че страната ни е „социална държава“ да се изпълни със съдържание, като бъде разяснено от конститутотворците какво разбират под „социална държава“ и термина да бъде облечен в конкретни закони и правилници!

 

Това са най-важните промени, без които по-натък е невъзможно преодоляването на демографската, социалната, икономическата, културната и пр. кризи, налетяли страната ни. Следват

 

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ: (в срок до година!)

 1. Връщане на необлагаемия минимум в размер 500 лв!

 2. Замяна на плоския ДОД за физическите лица със смеен подоходен със стръмна скала на облагане (примерно: от 500 до 2500 лв – 5 %; от 2500 до 4,500 лв – 10 %; от 4,500 до 6500 лв. – 15%; от 6,500 до 8,000 лв. – 20 %, от 8,000 до 10,000 лв. – 30 %; от 10,000 до 16,000 лв. – 40 %; над 16,000 лв. – 50%)!

 3. Корпоративния данък да стане 20%!

 4. Да се премахне данък добавена стойност за храни (масово потребление), лекарства и научна (вкл. учебници и тетрадки) литература и пособия.

 5. Данък „Добавена стойност“ за произведения на изкуствата и културата да се намали на 10 %

 6. Да бъде въведен данък „Лукс“ за всички стоки надхвърлящи финансовите възможности на средостатистическото семейство!

 7. Луксозните коли (джипове и др.) под 10 години експлоатация, водещи се „служебни“ или на фирми да плащат данък „Уикенд“!

 8. Данъчни насърчения само за реинвестиране в страната и отваряне на нови работни места.

 9. Детските надбавки да се плащат само на семейства, в които (към дата на раждането) и двамата родители са навършили 18 години и са със завършено средно образование!

 10. Със закон майчинството (родителството!) да бъде приравнено към професия, като за 1 дете се получава една минимална заплата, за 2 – минималната плюс една средна, за 3 – 2 средни заплати плюс една минимална, за 4 и т.н. за всяко следващо дете – още по една минимална заплата.

 11.   Разработване, обсъждане и приемане на консенсусна основа от всички политически сили на „Стратегия за ускорено догонващо развитие на Р България до 2030 г“.

 12. Развитие на държавния сектор и превръщането му в конкурентоспособен на частния сектор.

 13. Насърчаване на иновативните индустриални производства.

 14. Осигуряване на пълна трудова заетост до 2020 г.

 15. Достойно трудово възнаграждение и средна за ЕС подоходна диференциация.

 16. Поставяне под строг държавен контрол  на естествените монополи на национално и регионално равнище, като енергоразпределението, водо и газоснабдяването. Постепенен преход към обществена собственост върху естествените монополи.

 17. Разбиване на частните монополи и скритото държавно подпомагане на частни структури в енергетиката. Връщане енергийните и структуроопределящи предприятия на държавата. Преразглеждане на договорите с енергопроизводители и енергоразпределителните дружества.

 18. Разваляне на всички неизгодни за страната договори и концесии (добив на злато, сребро и други ценни метали).

 19. Разбиване монопола на едрите арендатори върху субсидиите в селското стопанство. Ограничаване на собствеността върху селскостопанските земи до максимум 2 хил. дка за частно лице и 10 хил. дка за фирма.

 20. Стимулиране на дребните и средни селски стопани, традиционните български продукти и биоземеделието. Оземляване на всички български граждани, изявили желание да работят в селското стопанство. Възстановяване на напоителната система и благоустрояване на селскостопанските райони.

 21. Защита на гражданите и организациите от произвола на банките. Целенасочена политика за намаляване на лихвения процент по кредитите.

 22. Възстановяване на държавната кредитна и застрахователна система при широк обществен контрол. Държавни пари се държат в държавни банки и държавно имущество се застрахова в държавни застрахователни дружества. Ниско лихвени кредити до 3%, за насърчаване на дребното и средно предприемачество.

 23. Недопускане строежа на национални обекти без сериозен обществен и експертен дебат по тях, включително и провеждането на референдум. Над България виси опасността да бъде загробена с огромни средства заради борбата на атомните лобита къде да се строи следващата атомна централа, за която няма никаква икономическа аргументация.

 24. Университетите да се съобразяват с пазара на труда и да пускат толкова и такива специалисти, от които и колкото има нужда стопанството!

 25. Да се въведе разпределение за завършващите специалисти, които да бъдат задължени да работят по специалността за определен период на място, посочено им от....(?Бюрата по труда?) За учители и лекари разпределението (за 4 години!) да е задължително!

 26. Да бъдат увеличени драстично заплатите на млади (започващи трудовия си път!) учители, лекари, научни работници и пр. специалисти!

 27. Най-ниските пенсии (?до линията на бедността!?) да бъдат увеличени незабавно с по 50 лева!

 28. Частните учебни завединия (детски градини, училища и университети) да не получават държавна субсидия!

 

СРЕДНОСРОЧНИ (до 4-5 години)

 1. Съотношението между преки и непреки данъци (в момента 30/70) да бъде сведено до 80/20 %.

 2. Да бъдат създадени Българска популярна банка и Българска инвестиционна банка (държавни!), които да бъдат конкурентоспособни на чуждите и да диктуват движението на лихвите в рамките на европейската практика.

 3. Да бъде създадена Държавна агенция по планиране, която да следи развитието на страната и изработва средносрочна и дългосрочни планове за развитието на страната ни, като приоритет да бъдат високотохнологичните производства!

 4. Да бъдат възтановени държавните монополи за естествените източници (електро енергия, водни ресурси, полезни изкопаеми и пр.!), като за целта се разтрогнат договорите с частни и чужди собственици или се изкупят предприятията.

 5. Държавата да подкрепи откриването на нови и възтановяването на традиционни кооперации!

 6. Държавата да осъществява солидарността между общините, като отчита моментното им ниво на развитие! Пример: от близо 300 общини в България 10-тина са силно развити (София, Бургас, Плодив и пр.) други 90 са развити, 100 са недостатъчно развити и 100 са слабо развити. Силно развитите и развитите да подпомагат по държавен план “Солидартост“ недостатъчно и слабо развитите.

 7. Скоростния жп транспорт (до 240 км./ч./ - пътнически и товарен) да е приоритетен в изграждането на транспортната инфраструктура на страната!

 8. Европейските средства да бъдат насочвани предимно към слаборазвитите общини! Пример: с европейски средства да бъдат свързани чрез магистрала и скоростен жп транспорт (до 240 км./ч.) от Видин, през Монтана (с тунели под Петрохан!), през София-област (Сливница), до Перник и от там включване във вече изградените системи!

 9. Да бъде извършена децентрализация на икономическата, политическата и административаната власт, като:

 • Общинските съвети в дейността си да се ръководят от ценностите „свобода, справедливост, солидарност“!

 • Общинските съвети да планират, изграждат и ръководят всички дейности на територията на общините!

 • Общинските съвети да владеят, стопанисват и управляват всички ресурси на общината! (с изключение на стратегическите, изрично упоменати в държавни документи!)

 • Общинските съвети да носят отговорност пред избирателите, които могат както да ги избират, така и да ги отзовават в зависимост от резултатие от управлението на общините!

 • От семейния подоходен ДОД на физическите лица 40% остават в общината, а другите 60% отиват в държавната хазна!

 • От общинските данъци (данък „сгради“, „смет“, „движимо имущество“ и пр.) в държавния бюджет се внася 20% от събраното в общинската хазна, а останалите 80% се управляват от общинските съвети!

 • Данък „смет“ да се събира по числото на живеещите в сградите и/или квартирите, а не според квадратурата им!

 • Всички останали доходи на общините да се разпределят така: 40% са за държавата (предназначени за държавен инвестиционен фонд), 30% са за инвестиционен фонд на общината, с останалите 30% се разпорежда общинския съвет!

 • Всяка фирма да се регистрира, плаща лицензии, данъци, налози, акцизи и пр. в общините, където е ситуирано производството й! В случаите, когато производството или услугата са на територията на страната – всеки клон плаща на общината, в която е ситуиран.

 • Трудовата заетост на населението – основна грижа на общините! Откриване на общински и кооперативни предпиятия за производство на промишлени и селскостопански стоки! Социални предпиятия!

 • Откриване на общински и кооперативни пазари, на които се допуска само местна продукция!

 • Ефективни мерки на общините за защита на природата от вредни производства и ненужно застрояване, изсичане на горите, замърсяване на водните басейни и въздуха!

 • Образованието, здравеопазването, социалната, културната и спорната дейности да са приоритет на общините!

 • Сигурността и спокойствието на населението на територията на общините да е отговорност на общините!

 • Транспорта и транспортната инфраструктура на територията на общините да е отговорност на общините (с изключение на пътищата от държавно значение!)!

 1. Да се спре експериментирането в здравеопазването, превърнало се опасност за здравето на българите! Здравеопазването да стане бюджетно! Приоритет на здравеопазването да бъде превенцията на здравето, а не лекуването на болните! Да бъдат съкратени поне 2/3 от чиновниците в здравеопазването!

 2. Реформата в образованието започна със съкращаване на „аудиторната заетост“ на ученици и студенти! Имено това доведе до смъкване нивото на българскато образование. Да бъде въведена 24 часова седмица за началното образование, 30 часова – за средното и 36 – за висшето! Във висшите училища по изкуствата – до 48 ч. седмично!

 3. Да се създават малобройни паралелки с намален учителски състав в малките населени места!

 4. В учебните планове на основното и средното образование приоритет да бъдат български език и литература, история и география на България, изкуства и спорт! В учебните програми програми да фигурират всички значими български автори и събития!

 5. Да се възтанови кръжочната форма на обучение!

 6. Не на вероучението в българското образование! Може да се изучава „философия на религиите“ (в горния курс и особено в училищата по изкуствата!).

 7. Майчин език“ да се изучава от 5-ти до 7-ми клас където има достатъчно ученици за тази свободно избираема дисциплина!

 8.  

 

По „циганския“ проблем:

 1. Както милионерите няма да решат социалните проблеми на обществото, така и циганските барони няма да решат пробема с иттеграцията на циганското население на страната!