„Дяволът се крие в подробностите“ английска поговорка
обратно

Новини

(10.Септември.2014 / публикувано в: Новини)

ХАРТА ЗА СВОБОДНА, СПРАВЕДЛИВА И СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ!

Цялото богатство на страната в различните му форми, независимо чия собственост е, трябва да служи на общите интереси!

След 1989 г. българският народ, обнадежден от възможностите за по-свободно, по-справедливо и по-солидарно общество, осъществи промяна в посока на установяването на демокрация в интерес на всички свои граждани.За съжаление очакванията на българския народ бяха излъгани.

Вместо тях - ниски доходи, отчайващи темпове на икономически растеж, непривлекателни условия за стартиращи фирми с нулев или ограничен бюджет, оскъпяване на образователните и здравните услуги. Едновременно с това - осигуряването на комфортна среда на приближени към съответното правителство фирми и на чужди големи компании. В крайна сметка, преходът има като резултат:

 • ·     Унищожаване на българската индустрия, включително конкурентни на световния пазар производства;
 • ·     Загуба на огромни пазари под натиска на външни геополитически интереси;
 • Разбиване на съществуващото модерно, крупно и конкурентноспособно селско стопанство и превръщането му в монокултурно и неефективно производство, основано на арендата.
 • Огромен „отлив“ на млади и образовани граждани на България към по-развитите страни и изтикването им в сферата на „обслужващ“ персонал;
 • Застой“ в икономическото развитие, характеризиращ се с ниски „недогонващи“ и неустойчиви темпове на икономически растеж;
 • ·     Разгръщане на системни корупционни практики в България, стигащи до върха на политическата пирамида;
 • ·     Огромна социална диференциация, като по-значителната част от българските граждани останаха трайно с най-ниски доходи сред страните-членки на ЕС;
 • Устойчива партокрационна политическа система, силно заинтересована от козметично прикриване на проблемите и потискане на раждането на алтернативни идеи и организации;
 • ·     Задкулисно управление на различните кланове на олигархията;
 • Отдалечаването на Родината от всеобщо признатите и приети принципи на устойчивото развитие;
 • ·     Отсъствието на ясна дългосрочна стратегия за социално-икономическо развитие в променящия се свят;
 • ·     Тоталитарното налагане на принципите на свободния на пазар и комерсиализацията в културата, здравеопазването, образованието, транспорта, сигурността;
 • ·     Обогатяване на една тънка прослойка новобогаташи в силно корупционна среда, както и нарастването на страданието и мизерията за все по-голям дял от нашите граждани, включително и най-младите;
  • ·     Отсъствието на програма за „нулева толерантност“ към престъпността и наличието на голям сив и черен сектор в икономиката, които работят при съдействие на корумпирани държавни органи.

Затова се обръщаме към всички, които са убедени, че през последните 25 години България е осъществила „преход“ към демографска катастрофа и икономическа безпътица, които създават чувството за геноцид над нацията. Повсеместната несправедливост и огромното социално неравенство, се ширят на фона на все по-очевидното предателство на националните и слугуване на чужди интереси! Към тези, които са за смяна на системата! За свободна, справедлива и социална България!

Обръщаме се към всички, които не желаят повече да наблюдават как едни и същи политически играчи, разиграващи роли на „леви“, „десни“ и „етно“ политици ни убеждават, че справедливостта е невъзможна и хората трябва да се примиряват с мизерното си съществуване. А за това състояние винаги е „виновно“ предходното правителството! Но се пропуска факта, че едни и същи физиономии просто се сменят през няколко години! Няма абсолютно никаква разлика между провежданата икономическа и социална политика на уж „противостоящите“ една на друга политически сили! А тя се крепи на три стълба:

 • ·     Повсеместна корупция и обвързване на управляващите с олигархични кръгове и криминално придобит капитал;
 • Крайно дясна икономическа политика, абсолютно незаинтересована от коренните нужди на обикновения човек и насочена срещу дребните и средните български производители;
 • ·     Доминиране на либерализма над демократизма, на „пазара“ над народните интереси.

Лъжа е, че България е във фалит! Не може да е във фалит държава , по чиито улици има повече луксозни автомобили от която и да е европейска държава. Тази лъжа е опит на всеки, който идва на власт, да има извинение в аванс за последващата некадърност и корупция на неговото управление, което е също толкова антинародно, колкото и предходното.

Лъжа е, че тежкият живот на българина ще се подобри чрез конституционни промени и „пренареждане“ на властовите институции, като „еднолична президентска република“ (мечтата на един бивш президент) , или „еднолично премиерско управление“ (надеждата на друг бивш премиер), или с „неформална коалиция“ без ясни правила (за която мечтаят някои партии).

Истината е, че България се е превърнала в собственост на една клика, чийто лица вече са известни на всички. Ние трябва да си върнем България, но нека първо да си върнем държавата! А от там ще си върнем и благоденствието, което ежедневно ни отнемат! За да стане това трябва:

I. ПОЛИТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И МОНОПОЛИЗМА

Нова, истинска антиолигархична и антикорупционна политика, чиито основни положения са:

 • Пълна проверка на имуществата на политици и висши администратори и свързаните с тях юридически и физически лица. Съд и отнемане на незаконно придобитото без давност.
 • Развитие на пряката пред представителната демокрация и провеждането ежегодно на поне два национални референдума по най-съществените въпроси на развитието.
 • Разработване, публично подписване и огласяване на коалиционните споразумения и принципите на кадровия подбор между политическите сили, спечелили изборите;
 • ·     Ежегоден отчет на министър-председателя за изпълнението на мандатната му програма и подаване на оставка при неизпълнение.
 • Отмяна на търговската тайна и пълна информация за всички сделки по които държавата и други публични институции са страна. Търсене на отговорност и съд за неизгодните концесии от сключилите ги лица, включително когато са гласували със „за“ в рамките на колективни органи.
 • Забрана за дейността на офшорни фирми и други дружества с непрозрачен капитал на територията на страната и прекратяването на сделки с такива фирми на дружества с държавно участие.
 • ·     Усъвършенстване и прилагане на антимонополното законодателство, което да защити потребителите, а също малките и средни производители.
 • Разваляне на неизгодните сделки с държавно имущество, като неравностойните замени на държавни земи и гори с частни, както и други подобни и търсене на съдебна отговорност.
 • ·     Фалитът на определена финансова организация е проблем преди всичко на нейните собственици, а грижа на държавата е да защити дребните спестители. Отговорност на ръководствата на фалиралите банки и други финансови институции до пълния размер на личното им имущество.

II. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Нова икономическа политика, чиято основна цел е връщане на България в семейството на развитите страни. Тя изхожда от принципа, че „цялото богатство на страната в различните му форми, независимо чия собственост е, трябва да служи на общите интереси“. В нейната основа са:

 • Разработването, обсъждането и приемането на консенсусна основа от всички политически сили на „Стратегия за ускорено догонващо развитие на Р България до 2030 г“.
 • Развитие на държавния сектор и превръщането му в конкурентоспособен на частния сектор.
 • Насърчаване на иновативните индустриални производства.
 • Осигуряване на пълна трудова заетост до 2020 г.
 • Достойно трудово възнаграждение и средна за ЕС подоходна диференциация.
 • Данъчни насърчения само за реинвестиране в страната и отваряне на нови работни места.
 • ·     Поставяне под строг държавен контрол на естествените монополи на национално и регионално равнище, като енергоразпределението, водо и газоснабдяването. Постепенен преход към обществена собственост върху естествените монополи.
 • ·     Разбиване на частните монополи и скритото държавно подпомагане на частни структури в енергетиката. Връщане енергийните и структуроопределящи предприятия на държавата. Преразглеждане на договорите с енергопроизводители и енергоразпределителните дружества.
 • ·     Разваляне на всички неизгодни за страната договори и концесии (добив на злато, сребро и други ценни метали).
 • ·     Разбиване монопола на едрите арендатори върху субсидиите в селското стопанство. Ограничаване на собствеността върху селскостопанските земи до максимум 2 хил. дка за частно лице и 10 хил. дка за фирма.
  • Стимулиране на дребните и средни селски стопани, традиционните български продукти и биоземеделието. Оземляване на всички български граждани, изявили желание да работят в селското стопанство. Възстановяване на напоителната система и благоустрояване на селскостопанските райони.
  • Защита на гражданите и организациите от произвола на банките. Целенасочена политика за намаляване на лихвения процент по кредитите.
  • ·     Възстановяване на държавната кредитна и застрахователна система при широк обществен контрол. Държавни пари се държат в държавни банки и държавно имущество се застрахова в държавни застрахователни дружества. Ниско лихвени кредити до 3%, за насърчаване на дребното и средно предприемачество.
  • ·     Недопускане строежа на национални обекти без сериозен обществен и експертен дебат по тях, включително и провеждането на референдум. Над България виси опасността да бъде загробена с огромни средства заради борбата на атомните лобита къде да се строи следващата атомна централа, за която няма никаква икономическа аргументация.

III. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Нова социална политика, чиято цел е демографското и социалното развитие. В основата и са:

 • ·     Гарантирано от държавата количествено и качествено демографско възпроизводство и преодоляване на демографската катастрофа. Насърчаване на отглеждането и възпитанието на минимум 2 деца в българските семейства. Стриктно наблюдение от страна на държавата на изпълнението на родителските задължения.
  • ·     Образованието не е стока. Осигуряване на равен старт в живота на всички български деца и младежи чрез силно развито държавно образование. Безплатно начално, средно и висше образование. Пределна цена за частните учебни заведения.
  • Здравето не е стока. Осигуряване на безплатен достъп до качествени здравни и медицински услуги за всички български граждани, осигуряващи се редовно в НЗОК. Еднаква цена на всички лекарства на територията на Р България. Възстановяване на системата на държавен контрол върху здравния статус на българските граждани.
  • ·     Болниците не трябва да бъдат търговски дружества. Промяна в системата на финансиране на болничната и доболнична помощ, която да прекрати корупцията и изтичането на пари в частни структури. Преминаване към бюджетно финансиране на болниците. Болниците трябва да се конкурират за по-висок бюджет и съответно по-високо заплащане на персонала въз основа на постигнати резултати.
  • ·     Наука и образование. Държавите, които не развиват научни си кадри и собствена наука са и ще останат сред най-бедните. Тези държави, който не осигуряват добро образование на младото си поколение са обречени.
  • Изкуство. Нисък данък за всички произведения на изкуствата. Широко свободно разпространение на произведенията на българската култура в Интернет и в читалищата чрез целенасочена държавна политика.
  • ·     Възстановяване изучаването на българска история като самостоятелна учебна дисциплина в училищата. Въвеждането на курс като задължителна общообразователна дисциплина във всички висши училища.
  • Доброто жилище не е само рентабилна стока за частника, а елементарно условие за живот. Нова държавна политика за осигуряване на жилища на младите семейства и за устойчив баланс между строителство и събаряне на стари жилища.
  • Последователно годишно повишаване на минималната работна заплата от 500 лв. до 800 лв. през 2018 г.
  • ·     Осигуряване на минимален доход от левов еквивалент на 300 евро през 2019 година. Производителността на труда в България е около 50% от средната за Европа, а доходите – от 10 до 25% от европейските.
  • Отмяна на плоския данък, който е дълбоко несправедлив и икономически вреден. Замяната му със семейно подоходно облагане по прогресивна данъчна скала с необлагаем минимум;
  • Незабавно въвеждане на данък „лукс“.
  • ·     Подпомагане на домакинствата за намаляване на разхода на енергия и повишаване на енергийната ефективност.
  • Пенсионна реформа чрез съобразяване трудовия стаж и възрастта за пенсиониране със средната продължителност на живота! Коефициент за прослужено време! Ежегодна индексация на пенсиите по швейцарското правило.
  • Промени в закона за медиите, които да изведат БНТ и БНР от партиен контрол. Въвеждане на обществен контрол над тях и свободен достъп на изявените български научни и културни дейци до предаванията в обществените медии. Прекратяване практиката на забранените теми в българските медии.
  • ·     Пълна прозрачност относно действителните собственици на медии и капиталите, инвестирани в тях. Забрана за инвестиране в медиите на капитали с недоказан произход.
  • ·     Премахване пречките пред дейността на българските неправителствени организации, гражданското участие при формиране на секторните политики и развитие на гражданското общество.

IV. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Природата и околната среда са условия за нашето съществуване. Затова:

 • Приемане на световните стандарти за устойчиво развитие и приемане на Национална програма за устойчиво развитие.
 • Опазването на българската природа и здравето на нашите деца да се превърне в приоритет на българската политика.
 • Пълна забрана на производството и разпространението на ГМО и криминализация на тази дейност.
 • Пълна забрана на проучванията и добива на шистов газ чрез метода на хидравличното разбиване.
 • ·     Незабавно прекратяване на застрояването в междублоковите пространства в градовете, Черноморието и планинските курорти. Разработване и приемане на национални стандарти за градоустройство с минимум 67% зелени площи в градовете и всяка община.

V. ПОЛИТИКА ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СИГУРНОСТ

Националната сигурност не може да бъде оставена на волята на пазара или на външни партньори. Затова настояваме за:

 • Въвеждане на реална отчетност и обективна оценка за резултатите от дейността на полицията, съда и прокуратурата. Обвързване на заплащането в тези структури с постигнатите резултати;
 • Приемане на Национална програма за „нулева толерантност“ към престъпността.
 • ·     Приемане на Национална програма за „нулева толерантност“ към политическата корупция и търговията с влияние.
 • ·     Отстояване на националния суверенитет в рамките на ЕС. Провеждане на независима външна политика, определяна единствено от националните интереси на България.
 • ·     Разпускане на НАТО и изграждане на европейска система за сигурност! Неучастие във военни мисии в чужбина. Без чужди военни бази и контингенти на българска земя. Недопускане въвличането на България в чужди военни авантюри.
 • Пресичане навлизането на радикални религиозни движения на българска почва чрез спиране финансирането на вероизповеданията в страната от външни лица и структури.

Ние, долуподписаните, предлагаме тази ХАРТА като основа за обединение на всички, одобряващи и поддържащи съдържащите се в ХАРТАТА заключения и решения за постигане на СВОБОДНА, СПРАВЕДЛИВА И СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ!

Ние, които заставаме зад предложената ХАРТА знаем, че и най-хубавата идея може да бъде опорочена. Затова предлагаме конкретни стъпки как да осъществим тази мечта без да позволим отново да ни я откраднат. Да, това е политическа програма!Но, това е програма, която застава срещу двадесет и пет годишната практика на партии с различни наименования, но всъщност с еднакви идеи и резултати, затънали в корупция, „даряващи“ бедност, несправедливост, демагогия…

Ние сме(по азбучен ред):

проф. д.ф.н. Александър Благоев

д-р Александър Каракачанов – философ

проф. д-р Боян Дуранкев – икономист

доц. Боян Киров – физик

доц. Васил Сивов – икономист

Димитър Ал. Йончев – писател

доц. Димитър Ченешев – социолог

Дулинко Дулев – поет

проф. Искра Баева – историк

д-р Йордан Йорданов

проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

гл. ас. д-р Марин Маринов – УНСС

гл. ас. д-р Милена Анева- режисьор

ас. д-р Митко Хитов

проф. Михаил Динев – икономист

доц. Огнян Боюклиев – аграрикономист

Орлин Стефанов – театровед

проф. Чавдар Кръстев - режисьор, публицист

проф. д-р Чавдар Николов– икономист